top of page

HISTORIE

Engelske Lorder fisket og bodde på Gløymem fra 1870 årene og fram til andre verdenskrig. Den første kontrakten var med «Mr. Lowdens» fra 1873 der fisket ble betalt med 28 specidaler, og «60 skilling for roer i 18 dager». 
 

Gamle Gløymem bru
Bjora Lermitte

Fra 1900 og fram til 1920 var det Lermitte som fisket på Gløymem. Han var så glad i laksefisket her at han døpte datteren sin Bjora (Bjora Lermitte, født i 1912).

 

Vi har også et brev som ble sendt under første verdenskrig. Der Lermitte sender kroker og fluefjær. Krokene har blitt dyrere fordi det lages færre. Han beskriver vinteren som den kaldeste han husker.  At de jobber hardt, og håper de er nærmere å slå «ville Hans». Lermitte lurer på hvordan han kan sende pengene for fisket siden det ble senket så mange skip. Til slutt skriver han at England og de allierte kommer til å vinne krigen men at det gjenstår mye. 

Engelske laksefiskere med laks

Blandt fiskeelvene i Namdalen innehar Bjøra en fremtredende plass, ettersom denne elv er noe mindre enn Namsen og derfor hører til den klasse elver som sportsfiskerne kaller kasteelver. Da det i denne elv går både laks og sjøaure, og da oppgangen der er atskillig tidligere enn f.eks. Namsen, har den en høy rang hos de intereserte engelske sportsfiskere. I Bjøra kan en få laks i midten av mai.

 

På grunn av sin høye sportsverdi har Bjøravaldene vært høyere betalt enn den leie som er betalt i Namsen. Den man som oppdaget Bjøra som sportselv var mr. Loundes som fisket på Fosland. Dette var i 1870 årene, og han kom tilbake år etter år så lenge han hadde helse til å komme til Norge.

 

Mr.Loundes bodde på Gløymem, hvor senere de fleste Bjørafiskere har bodd. Etter mr. Loundes forpaktet mr. Corrance Bjøra og fisket der samtidig som han fisket på Veium. Omkring århundreskiftet ble valdet bortforpaktet til mr. Dixon som hadde valdet til 1910. Den neste tiårskontrakt fikk mr. Lermitte. I den tid mr. Dixon var leier av valdet fisket mr. Wheen der før han forpaktet Tørrisdal i Harran.

 

I årene 1921-1924 hadde mr.White forpaktning på Bjøra og fra den tid og til 1940 har major Platt innehatt forpaktningen. Etter en siste verdenskrig har en H.S.H. Gunnies med frue og datter fisket i Bjøra og bodd på Gløymem. Sommeren 1955 fanget dansken Kaj Jakobsen en laks i Bjøra på 31kg, og dette er den største laks som er fanget i Bjøra gjennom alle år.

 

(fra boka: Laksefisket i Namsen og de andre elvene i Namdalen)

Brev
Brev fra Lermitte
Brev fra Lermitte under 1. verdenskrig
Horace Lermitte med laks
bottom of page